wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin

Regulamin

I. Definicje

1. Sklep Internetowy (Sklep) - strona internetowa www.keramikos.pl, za pośrednictwem której Klient może między innymi przeglądać Ofertę oraz składać Zamówienia.

2. Sprzedawca - Podmiot aktywny Ceramika Witoń J.Witoń Sp J.

3. Klient - Osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, która korzysta z usług Sklepu Internetowego.

4. Regulamin - Niniejszy zbiór postanowień, praw i przywilejów klientów korzystających ze Sklepu Internetowego.

5. Towar – Produkt znajdujący się w Sklepie Internetowym.

6. Cena - Cena brutto Towaru.

7. Oferta - Zbiór Towarów wraz z Cenami.

8. Kodeks Cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

9. Umowa Sprzedaży - Umowa Sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sklepem Internetowym, a Klientem.

10. Zamówienie - Oświadczenie woli Klienta, zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży.

II. Postanowienia ogólne

2.1 Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego Ceramika Witoń J.Witoń Sp J.

2.2 Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art.8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3 Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pomocą odnośnika umieszczonego w Sklepie Internetowym.

2.4 Klienci mają również możliwość pobrania niniejszego Regulaminu oraz jego wydruku.

2.5 Sklep Internetowy, działający pod adresem www.keramikos.pl prowadzony jest przez firmę Ceramika Witoń J.Witoń Sp J. z siedzibą w Opolu przy ul. Oleska 139a

Ceramika Witoń J.Witoń Sp J. posiada status podmiotu aktywnego; NIP: 754-001-30-27 ; REGON: 530908568

2.6 Ceramika Witoń J.Witoń Sp J. prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz sprzedaż bezpośrednią w sklepie stacjonarnym.

2.7 Wszelką korespondencję listowną należy kierować na adres: Ceramika Witoń J.Witoń Sp J., ul.Oleska 139a, 45-233 Opole.

2.8 Wszelką korespondencję elektroniczną należy kierować na adres mailowy opole@ceramika-witon.pl lub za pomocą formularzy kontaktowych świadczonych przez stronę www.keramikos.pl

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1 W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

3.2 Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient minimalnych wymagań technicznych tj:

a) Minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.

b) Przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji powyżej 6.0 lub przeglądarka Mozilla Firefox w wersji wyższej niż 2.0.

c) Włączona obsługa ciasteczek.

d) Włączona obsługa języka javascript.

3.3 Sklep Internetowy zobowiązuje się do zapewnienia Klientom prawidłowego działania strony www.keramikos.pl

3.4 Sklep Internetowy korzysta z usług hostingowych firm zewnętrznych i nie odpowiada za przerwy w działaniu strony www.keramikos.pl

i szkody spowodowane przez firmy hostingowe.

3.5 Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do tymczasowych przerw w działaniu strony www.keramikos.pl spowodowanych pracami technicznymi zmierzającymi do poprawy jej działania.

3.6 Klient składający zamówienie lub rejestrujący się w Sklepie Internetowym zobowiązany jest do akceptacji niniejszego Regulaminu.

3.7 Ceramika Witoń może pozbawić Klienta prawa do korzystania z usług Sklepu Internetowego, jak również ograniczyć jego dostęp, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, a w szczególności:

a) Podanie niezgodnych, niedokładnych lub nieaktualnych danych podczas rejestracji lub składania zamówienia.

b) Naruszenie dóbr osobistych osób trzecich, a w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu Internetowego.

c) Inne zachowania, które zostaną uznane przez Ceramika Witoń J.Witoń Sp J. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię firmy Ceramika Witoń J.Witoń Sp J.

3.8 Osoba która utraciła prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody firmy Ceramika Witoń J.Witoń Sp J.

3.9 Klient zobowiązuje się w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

b) niekorzystania z oprogramowania lub urządzeń działających na szkodę Sklepu Internetowego.

c) nierozsyłania i nieumieszczania niezamówionej informacji handlowej (czyt. SPAM).

d) niekorzystania ze Sklepu Internetowego w sposób uciążliwy dla innych klientów.

e) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, z postanowieniami Regulaminu, a także zasadami korzystania z sieci Internet.

3.10 Sklep zobowiązuje się w szczególności do:

a) usuwania i zapobiegania umieszczaniu przez Klientów treści naruszających przepisy prawa.

b) usuwania i zapobiegania umieszczaniu niezamówionej informacji handlowej (czyt. SPAM).

c) zapewnienia Klientom bezpieczeństwa w Sklepie Internetowym.

d) rozstrzygania i przeciwdziałań złamania prawa na szkody Sklepu Internetowego i innych Klientów.

IV Oferta

4.1 Zamieszczone na stronie Towary, wraz z Cenami nie są ofertą handlową w rozumieniu prawa handlowego.

4.2 Zawartość Sklepu Internetowego może nie uwzględniać stanów magazynowych importerów/producentów dostępnych Towarów.

4.3 Zawartość Sklepu Internetowego może nie uwzględniać aktualnych Cen.

4.4 Sklep Internetowy zobowiązuje się do uaktualniania stanów magazynowych i Cen tak często, jak to tylko możliwe.

4.5 Wszystkie Ceny podane w Sklepie Internetowym są cenami brutto, tj. zawierają podatek VAT.

4.6 Wszystkie Ceny podane są w walucie polski złoty.

V Zamówienia

5.1 Założenie Zamówienia jest procedurą prowadzącą do zawarcia Umowy Sprzedaży.

5.2 Złożenie Zamówienia jest traktowane jako oświadczenie woli Klienta do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.

5.3 W celu złożenia Zamówienia konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

5.4 Aby złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym należy wejść na stronę internetową www.keramikos.pl, dokonać wyboru Towaru lub Towarów wraz z wyszczególnieniem ilości zgodne z jednostką miary i podjąć kolejne czynności techniczne sugerowane przez komunikaty i treści na stronie internetowej.

5.5 Wybór zamawianych Towarów przez Klienta dokonywany jest poprzez dodanie ich do koszyka.

5.6 Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych w zakresie wyboru Towaru lub ilości sztuk do momentu naciśnięcia przycisku "złóż zamówienie".

5.7 Dodanie produktów do koszyka nie jest dla Klienta działaniem do czegokolwiek zobowiązującym.

5.8 Klient otrzymuje drogą elektroniczną potwierdzenie złożonego zamówienia wraz z jego podsumowaniem tj:

a) numerem zamówienia.

b) listą zamówionych towarów wraz z Cenami i zamówionymi ilościami.

c) Wybranym sposobem płatności.

d) Wybranym sposobem dostawy.

e) Adresem dostawy

f) Ew. Adresem dla faktury VAT

5.9 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Zamawiającego.

5.10 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówień w przypadku podania przez Klienta nieprawidłowych, nieaktualnych lub niedokładnych danych.

5.11 Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5.12 Sprzedawca zastrzega sobie również możliwość wyznaczenia dni nierealizowania zamówień, po uprzednim poinformowaniu Klientów Sklepu Internetowego.

VI. Umowa Sprzedaży

6.1 Umowa Sprzedaży między Sprzedawcą, a Klientem zawierana jest w momencie akceptacji przez Sprzedawcę złożonego przez Klienta zamówienia.

6.2 Sprzedawca może odmówić zawarcia Umowy Sprzedaży również w przypadku podania nieprawidłowych, nieaktualnych lub niedokładnych danych podanych przez Klienta w złożonym Zamówieniu.

6.3 O zawarciu Umowy Sprzedaży Klient powiadamiany jest drogą elektroniczną w odpowiedzi na złożone zamówienie.

6.4W przypadku wyboru płatności "przedpłata" wraz z potwierdzeniem Umowy Sprzedaży Sprzedawca zobowiązany jest podać numer rachunku bankowego.

6.5 Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje - na podstawie przepisów prawa - prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres Ceramika Witoń J.Witoń Sp J. podany w niniejszym Regulaminie

6.6 Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło doręczenie Towaru.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Sprzedawca dokona zwrotu niezapłaconej ceny towaru na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego w terminie 14 dni, a konsument jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu zakupionego towaru na adres korespondencyjny podany w niniejszym regulaminie.

6.7 Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient.

VII. Dostawa i metody płatności

7.1 Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

7.2 Dostawa Towarów odbywa się przesyłką kurierską

7.3 Koszty dostawy oraz metody dostawy wskazane są przez Sklep Internetowy w trakcie składania zamówienia.

7.4 Termin realizacji dostawy wynosi 14 dni roboczych licząc od momentu zawarcia Umowy Sprzedaży między Sprzedawcą, a Klientem.

7.5 Klient zobowiązany jest w ciągu 14 dni do sprawdzenia zgodności przesyłki i w przypadku jej uszkodzenia lub niekompletności, zobowiązany jest również spisać protokół szkody w obecności kuriera. Protokół musi być sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisany przez dostarczyciela paczki i Klienta.

7.6 Utrwalenie, zabezpieczenie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi - na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar - wydruku potwierdzenia oraz dowodu zakupu (np. faktura VAT).

7.7 Możliwe metody płatności wskazane są przez Sklep Internetowy w trakcie składania zamówienia.

VIII. Reklamacje

8.1 Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

8.2 Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres 45-223 Opole ul.Oleska 139a lub adres korespondencyjny podany w niniejszym regulaminie.

8.3 Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni od momentu jej otrzymania.

8.4 Sprzedawca nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

8.5 W przypadku wymiany,zwrotu lub reklamacji towaru klient ponosi koszty transportu.

IX. Postanowienia końcowe

9.1 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Ceramika Witoń J.Witoń Sp J., a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

9.2 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

9.3 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

9.4 Sprzedawca zobowiązuje się do powiadomienia Klientów o zmianach w Regulaminie.Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl